1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
 ขออนุญาตแชร์ไฟล์รูปงานวันครู ปี 61 วันที่ 16 มกราคม 2561 ของอำเภอเมืองนครนายกให้ทุกท่านที่ต้องการรูปครับ https://drive.google.com/drive/folders/1BxY22fAgQPgudTV4WAiM0n8qRPYgORRQ?usp=sharing : : .       
  เกี่ยวกับ ศธจ.นย

  หน่วยงานภายใน

  ระบบ E-Government

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ .-
***พระราชบัญญัติ***
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551.pdf
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.pdf
 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545.pdf
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553.pdf
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.pdf
 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551.pdf
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546.pdf
 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547.pdf
 พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551.pdf
 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547.pdf
 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546.pdf
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534.pdf
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551.pdf
 พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548.pdf
 พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547.pdf
 พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548.pdf
 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546.pdf
 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546.pdf
 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546.pdf
***พระราชกฤษฎีกา***
 พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน).pdf
 พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550.pdf
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) พ.ศ. 2547.pdf
***กฎกระทรวง***
Read 133 times  
  ศึกษาธิการจังหวัด

นายตั้ง อสิพงษ์

  แนะนำบุคลากร

นางสาววิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

  เว็บไซต์น่าสนใจ

  แบบสำรวจ .-
1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
(Vote: 38)
   ระดับมากที่สุด (18.4%)
   ระดับมาก (15.8%)
   ระดับปานกลาง (15.8%)
   ระดับน้อย (39.5%)
   ระดับน้อยที่สุด (10.5%)
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษรและสี)มีความเหมาะสม
(Vote: 26)
   ระดับมากที่สุด (46.2%)
   ระดับมาก (19.2%)
   ระดับปานกลาง (11.5%)
   ระดับน้อย (11.5%)
   ระดับน้อยที่สุด (11.5%)
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
(Vote: 32)
   ระดับมากที่สุด (28.1%)
   ระดับมาก (34.4%)
   ระดับปานกลาง (12.5%)
   ระดับน้อย (9.4%)
   ระดับน้อยที่สุด (15.6%)
4. ท่านมีช่องทางการติดต่อ สอบถามและข้อเสนอแนะ
(Vote: 28)
   ระดับมากที่สุด (32.1%)
   ระดับมาก (17.9%)
   ระดับปานกลาง (28.6%)
   ระดับน้อย (10.7%)
   ระดับน้อยที่สุด (10.7%)
5. ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
(Vote: 28)
   ระดับมากที่สุด (35.7%)
   ระดับมาก (21.4%)
   ระดับปานกลาง (14.3%)
   ระดับน้อย (17.9%)
   ระดับน้อยที่สุด (10.7%)
(คลิกแถบสี/ข้อความเพื่อโหวต)

ไปหน้าแรก
Login
ที่อยู่: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ถนนรังสิต-นครนายก ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 
โทรศัพท์ ๐๓๗๖๓๙๗๕๐/ ๐๘๘๔๕๔๓๑๗๐   E-Mail: tippawank@moe.go.th     
All style sheet support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.