1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
เรื่องการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
รายละเอียดย่อด้วย กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ และองค์กรทางพุทธศาสนา กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี ๒๕๖๐  ส่งประวัติและผลงาน...รายละเอียดดังแนบ..
เมื่อวันที่06 พ.ย.60
ไฟล์แนบ 4.jpg