1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
เรื่องขอความร่วมมือในการแต่งกายปฏิบัติราชการ
รายละเอียดย่อจังหวัดนครนายก ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา อำเภอ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น แจ้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด แ่งกายตามห้วงวันดังกล่าว ตามความเหมาะสม และตามความสามารถของแต่ละบุคคลไม่เป็นการบังคับ โดยขอความร่วมมือข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ดังนี้ 
๑. วันจันทร์  แต่งกายชุดปฏิบัติราชการเครื่องแบบสีกากี คอพับ 
๒. วันพุธ  แต่งกายด้วยเสื้อยืดกีฬาขุนด่านเกมส์ (ถ้ามี)
๓. วันศุกร์ แต่งกายชุดผ้าไทย เช่น ผ้าไทยพื้นมือง ผ้าไทยพวน ผ้าฝ้าย ฯลฯ ตามความเหมาะสม 
เมื่อวันที่13 พ.ย.60
ไฟล์แนบ การแต่งกายปฏิบัติราชการ.jpg