1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
เรื่องผลงานวิจัย
รายละเอียดย่อผลงานวิจัยเรื่อง "แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่ออาชีวะยุคใหม่ Thailand 4.0 ส าหรับนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง" โดย นางสาววิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
เมื่อวันที่22 ก.พ.61
ไฟล์แนบ บทคัดย่อ.pdf