1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
เรื่องรับสมัครผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รายละเอียดย่อกองทุนพัฒนาผู้ประกอบชการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ วท ๐๒๒๓/ว ๒๓๙๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้สนใจสมัครรับการคัดเลือกยื่นใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนได้ที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้พัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๘ ทางเชื่อมอาคารพระจอมเจ้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซอยโยธี ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร กรณีส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์ปิดผนึกจ่าหน้าซองถึง เลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ ๗๕/๔๗ ถนนพระราม ๖ เขตราชทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนภัสวรรณ โพธิภาค หรือ นางสาวอมรพันธ์ สามิตร หมายศัพท์ ๐-๒๓๓๓-๓๗๖๔ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๑-๙๐๓-๖๒๔๔ ในวันและเวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ระหว่างวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ www.tedfund.most.go.th
เมื่อวันที่19 เม.ย.61
ไฟล์แนบ-