1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
เรื่องโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
รายละเอียดย่อมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ที่ มอง/สท.๒๕๖๑/๒๖ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิฯ ที่เกี่ยวหรือที่มิธิอนุสรณ์ หม่อนงามจิตต์ บุรฉัตร ตึกมหิดล ชั้น ๔ ถนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.๑๐๔๐๐ โทร. ๐-๒๓๕๔-๗๓๙๓ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.princessngarmchit.org
เมื่อวันที่19 เม.ย.61
ไฟล์แนบ-