1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
เรื่องทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin)
รายละเอียดย่อสำนักงาน ก.พ. ด่วนมาก ที่ นร ๑๐๐๔.๑/๒๙๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ทุน ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนฯ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
- กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ หรือร้อยละ ๗๕ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัครคัดเลือกได้ในเว็บไซต์ของสำนักงานจ ก.พ. ที่ http://ocsc.go.th หัวข้อ "ทุนศึกษาต่อ/ทุนฝึกอบรม" หัวข้อย่อย "ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป" หัวข้อย่อย "ทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑  
เมื่อวันที่19 เม.ย.61
ไฟล์แนบ-