1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ
รายละเอียดย่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งสำเนาหนังสือธนาคารกรุงไทย ที่ รกพ๒.๓๔๗๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ สามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์ให้กู้เงินโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการ สำหรับบุคลากรของรัฐดังกล่าว ได้ที่ www.ktb.co.th 
เมื่อวันที่21 พ.ค.61
ไฟล์แนบ-