1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
เรื่องการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
รายละเอียดย่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งเวียน การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเผยแพร่และเชิญชวนหน่วยงานและผู้ที่สนใจส่งเรื่องจริงของผู้มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เข้ารับการพิจารณษคัดเลือก เพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยส่งแบบกรอกประวัติภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์) ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดสำเนาหนังสือสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ที่ http://Ops.sueksa.go.th หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์"
เมื่อวันที่21 พ.ค.61
ไฟล์แนบ-