1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
เรื่องข้อสั่้งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สมศ.
รายละเอียดย่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๓(กร๒)/๑๐๗๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สมศ. มาเพื่อแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรับทราบโดยทั่วกันและสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://ops.sueksa.go.th หัวข้อ"ข่าวประชาสัมพันธ์"
เมื่อวันที่21 พ.ค.61
ไฟล์แนบ-