1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียดย่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้าการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑๙ ตำแหน่ง  ขอแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.moe.go.th โดยรับสมัครผู้ยื่อนใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวัน เวลาราชการ
เมื่อวันที่21 พ.ค.61
ไฟล์แนบ-