1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าโครงการจัดเช่ารถยนต์
รายละเอียดย่อประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าโครงการจัดเช่ารถยนต์ สำหรับใช้งานในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาเช่าโครงการจัดเช่ารถยนต์ สำหรับใช้ในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ด้วยวิธีกทารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีกทารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แอ็ดวานซ์ โกลบอล จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๓๔,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง
เมื่อวันที่25 พ.ค.61
ไฟล์แนบ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาเช่าโครงก.pdf