1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
เรื่องประกาศผลการคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ
รายละเอียดย่อประกาศผลการคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดนครนายกและเชิญผุ้บริหารสถานศึกษาหรือครูผู้รับผิดชอบหลักสูตร สถานศึกษาละ ๑ ท่าน เข้าประชุมในวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สพป.นครนายก ชั้น ๑ โดยเตรียมรายละเอียดตามรูปแบบโครงการให้สอดคล้องกับการใช้และพัฒนาหลักสูตร ระยะเวลาและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
เมื่อวันที่30 พ.ค.61
ไฟล์แนบ IMG.pdf
IMG_0001.pdf
IMG_0002.pdf
IMG_0003.pdf
IMG_0004.pdf
IMG_0005.pdf