1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายละเอียดย่อ
เมื่อวันที่25 ต.ค.60
ไฟล์แนบ 1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg