1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
เรื่องขอรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๓ อัตรา 
รายละเอียดย่อขอรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๓ อัตรา ผู้มีความประสงค์จะสมัครขอโอนสามารถยื่นความจำนง และหลักฐานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ .. รายละเอียดดังแนบ
เมื่อวันที่06 พ.ย.60
ไฟล์แนบ 001.jpg