วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายตั้ง อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 
webmaster - 08 ธ.ค.60 
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมี นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก 
webmaster - 29 พ.ย.60 

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ร่วมบรรยายถวายความรู้แด่ครูพระสอนศีลธรรมในโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอนครนายก จังหวัดนครนายก 
webmaster - 27 พ.ย.60 
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณในการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ และกีฬานักเรียนคนพิการครั้งที่ ๑๙  โดยมี นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก 
webmaster - 24 พ.ย.60 
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทวีป  ฉิมไทย รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐) ณ ห้องศึกษานิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
webmaster - 24 พ.ย.60 
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  นายวิรัช  ภควัตมนตรี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ในฐานะสารวัตรนักเรียน ออกตรวจ ดูแล คุ้มครอง และป้องกันปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ พื้นที่อำเภอเมืองนครนายก
webmaster - 23 พ.ย.60 
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทวีป  ฉิมไทย  รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานและประชารัฐ โดยมี นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก 
webmaster - 23 พ.ย.60 
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีนายณัฐพงษ์  ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสรรพากร ชั้น ๔ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก 
webmaster - 23 พ.ย.60 
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. นายวิรัช  ภควัตมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ออกตรวจ ดูแล คุ้มครอง และป้องกันปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยอาศัยพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ (หมวด ๗) ณ พื้นที่อำเภอเมืองนครนายก 
webmaster - 22 พ.ย.60 
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีในงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๐  ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา) อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
webmaster - 22 พ.ย.60 
Page(s).  1 2 3 4 5 6 7 8