วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายทวีป  ฉิมไทย  รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสาริกา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครนายก 
webmaster - 22 พ.ย.60 
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายทวีป  ฉิมไทย รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก (อาคาร ๒) 
webmaster - 21 พ.ย.60 
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทวีป  ฉิมไทย รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย นางสาวกฤตยา  หน่องพงษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายวิชัย  บุญมี นายอำเภอบ้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามโรงเรียนนายกวัฒนากร (บ้านนา) อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  
webmaster - 17 พ.ย.60 
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิด พิธีการ การเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ และการแสดงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ และกีฬานักเรียนคนพิการครั้งที่ ๑๙  โดยมี นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเขาใหญ่ ชั้น ๕  
webmaster - 16 พ.ย.60 
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จัดพิธีต้อนรับ และแสดงความยินดี นายสมศักดิ์  ป่าไพร และนางสาวขวัญยืน  มูลศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เนื่องในโอกาสไปดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมชั้น ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
webmaster - 16 พ.ย.60 
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จัดพิธีต้อนรับ และแสดงความยินดี นายวิรัช  ภควัติมนตรี เนื่องในโอกาสไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมชั้น ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
webmaster - 16 พ.ย.60 
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ในฐานะเลขานุการ โดยมี ดร.อนันต์  นาวิไล เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก (ศรีประชานคร)
webmaster - 15 พ.ย.60 
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครนายก พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีผู้บริหาร และผู้แทนจากโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครนายกเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 
webmaster - 15 พ.ย.60 
 วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ โดยมี นายทวีป  ฉิมไทย รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุม ณ ห้องทำงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
webmaster - 10 พ.ย.60 
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลับบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
webmaster - 09 พ.ย.60 
Page(s).  1 2 3 4 5 6 7 8