วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางสาวกฤตยา  หน่องพงษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจงหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายที่พัก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายจัดเลี้ยง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีนายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก 
webmaster - 08 พ.ย.60 
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ โดยมีนายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมเขาใหญ่ (ชั้น ๕) ศาลากลางจังหวัดนครนายก
webmaster - 08 พ.ย.60 
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยนายอำนาจ  วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๓ ประธานกรรมการและคณะ  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก (ศรีประชานคร) 
webmaster - 07 พ.ย.60 
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการรองรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
webmaster - 06 พ.ย.60 
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทวีป  ฉิมไทย รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการรองรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุม ณ ห้องกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
webmaster - 06 พ.ย.60 
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมประธานและเลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๑ พิเศษ/๒๕๖๐ (ฝ่ายที่พัก) ณ ห้องประชุมนางรอง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครนายก 
webmaster - 06 พ.ย.60 
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทวีป  ฉิมไทย  รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ ๓๙ และกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก 
webmaster - 01 พ.ย.60 
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์   ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก (ศรีประชานครนคร) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
webmaster - 01 พ.ย.60 
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก 
webmaster - 31 ต.ค.60 
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ ฝ่ายที่พัก โดยมีนายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสาริกา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครนายก 
webmaster - 30 ต.ค.60 
Page(s).  1 2 3 4 5 6 7 8